Save the date

Conferentie De Nieuwe Boer is ...

6 september 2024

Presentaties

Keynotes

Harol Zoet

Gedeputeerde prov. Gelderland Harold Zoet ondertekent het bord “De Nieuwe Boer is - Ik praat - denk - deel en doe mee”

Workshops (over dwarsdoorsnijdende thema’s)

Een overzicht van de conclusies van alle workshops vind je hier: korte presentatie van de conclusies van de workshops.

Hieronder zijn van de meeste workshops de slides terug te vinden, enkelen volgen nog.

de nieuwe boer is

1) De Nieuwe Boer is .... slim(mer) met:

  • Paul van Zoggel (BvdT ZOZ)
  • Jacob van den Borne (Aardappelteler, ondernemer)

Presentatie De Nieuwe Boer is slimmer

Precisielandbouw begint steeds breder toegepast te worden. Maar data van bodem en gewas is ook van belang voor gebiedsbouwplannen en betere afstemming en samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers. Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw in Reusel werkt aan kennisverspreiding en data-delen om met elkaar een duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Aardappelteler Jacob van den Borne deelt zijn visie (zijn deelname is onder voorbehoud, want de oogst gaat altijd voor). Paul van Zoggel van “Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zand” begeleidt de workshop.

workshop nieuwe boer is slimmer

2) De nieuwe boer is .... een natuurlijke veehouder met:

  • Gerdien Kleijer (dierenarts, zelfstandig adviseur)

Presentatie De Nieuwe Boer is Natuurlijke Veehouder

Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een beweging waarin boeren, dierenartsen en andere geïnteresseerden samen werken aan het gezond produceren van voedsel. Dat gebeurt met name op het vlak van inzet van kruiden, planten, bomen en natuurlijke middelen om vee gezond te houden. PNV werkt internationaal samen met landen als India en Ethiopië via Natural Livestock Farming. PNV heeft een visie op leren in de praktijk waarbij dier, boer, dierenarts en leefomgeving centraal staan. Je hoort meer over praktische mogelijkheden van de praktijkgerichte werkwijze.

biodiversiteit

3) De Nieuwe Boer is .... waterbeheerder met:Presentatie Beregening BioScope
Presentatie Water management (Sensoterra)
Presentatie Waterschap

Hét thema van klimaatverandering is toch wel “te nat en te droog”. Hoe gaat de nieuwe boer hiermee om, met optimaal (en slim) beregenen, gebruik van technologie en samenwerking met zijn buren. Ook het waterschap werkt aan andere manieren van waterberging in samenwerking met boeren en met aandacht voor belanghebbenden. Er is onder boeren momenteel veel interesse voor bodemvochtsensoren en beregeningsadvies systemen. Sensoterra en BioScope vertellen hoe zij boeren helpen om water (en diesel) optimaal in te zetten. Waterschap Vallei en Veluwe bespreekt de samenwerking met boeren in het verbeteren van het waterbeheer en (minstens zo belangrijk) bodembeheer.

workshop waterbeheerder

4) De Nieuwe Boer ... regelt het zelf met zijn buren als Buijtenlander bij Rotterdam met:


Met lessen uit het Buijtenland van Rhoon. Want nergens in Nederland wordt op zo’n grote schaal geëxperimenteerd met ‘natuur-inclusief boeren’ als in ons Buijtenland van Rhoon. Op deze plek willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Workshop regelt met buren

5) De Nieuwe Boer … serveert salade aan koeien met:


Presentatie Pure Graze

Het regeneratieve Pure Graze-systeem bestaat uit verschillende componenten, met name: een voorjaarskalvende veestapel, maximale (tot zelfs jaarronde) weidegang, kruidenrijk grasland en stripgrazen (gecontroleerde begrazing met verplaatsbare voor- en achterdraad).
Pure Graze heeft een overschakeltraject ontwikkeld met lesmateriaal en advisering op maat voor deelnemende agrariërs. Dit traject volledig doorlopen duurt ongeveer 3-4 jaar. Werkt nou zo’n regeneratief systeem en waarom doet nog niet iedere boer het?

Workshop Pure Graze

6) De Nieuwe Boer ... werkt aan kringlooplandbouw met:

  • Francisca de Wit (Partners for Innovation)
  • Mattias en Coriene Verhoef (Morgendauw Verhoef)
  • Ad en Gretha van der Berg (FarmNescio)
  • Ed Weijdema (Provincie Zuid-Holland)

Presentatie Natuurinclusieve Landbouw

Handvatten en inspiratie in de landbouwtransitie: de All4Biodiversity-toolbox
Hoe ziet de transitie naar kringlooplandbouw er in de dagelijkse praktijk uit? Twee melkveehouderijbedrijven uit de Alblasserwaard bieden een kijkje in de keuken. De ondernemers zijn verbonden aan het LIFE IP All4Biodiversity programma, dat samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel handvatten biedt voor de transitie in de landbouw. De ontwikkelde gereedschapskist (online toolbox) bevat kennis, best practices, een training en quickscan op het gebied van natuurinclusieve maatregelen, verdienmodellen en gebiedsgerichte samenwerking. Deze toolbox is vormgegeven door literatuuronderzoek en resultaten van pilotgebieden in verschillende provincies. Eén daarvan is het Natura 2000 gebied Donkse Laagten in Zuid-Holland. Twee boerenondernemingen leggen uit hoe zij hun steentje bijdragen in de transitie naar een kringlooplandbouw:

  • Mattias en Coriene Verhoef (Morgendauw Verhoef) vertellen hoe zij tegen alle verwachtingen in hun bedrijf rendabel hebben gemaakt met hun toepassing van natuurinclusieve maatregelen, en
  • Ad en Gretha van der Berg (FarmNescio) deelt zijn ervaring met het circulair mestverwaardingssysteem Lely Sphere.
Daarna horen we graag van jou als deelnemer hoe jij een verandering, op je eigen bedrijf of in het algemeen, voor je ziet en wat je daarvoor nodig hebt.

Workshop kringloop landbouewr

7) De Nieuwe Boer is .... coöperatief met:

  • Dirk Jan Schoonman (Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei)

Geen presentatie gebruikt.

De coöperatie staat voor het behouden en versterken van agrarische bedrijven en het agrarisch gebied, bestaande uit karakteristiek cultuur- en natuurlandschap in de Zuidelijke IJsselvallei. De gebiedscoöperatie gaat voorop in de aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling in het eigen gebied. Voorzitter Dirk Jan Schoonman gaat in op het Gelders Programma Landelijk Gebied dat de basis gaat vormen voor gebiedsprocessen in de provincie: 'Met de leden van de gebiedscoöperatie pakken we hierbij gezamenlijk de regie om ervoor te zorgen dat onze mooie landbouwbedrijven ook in de toekomst nog aantrekkelijk zijn om voort te zetten.'

nieuwe boer is cooperatief

8) De Nieuwe Boer is .... een integrale afstemmer van biologische processen en afrekenbaar met:

De kunst van de ‘agri-cultuur’ is om integraal te werken met de natuur: de juiste afstemming en bevordering van belangrijke biologische processen. Mede voor een goede bodemkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid. En voor gezonder voedsel. Om de doelen van stikstof en klimaat te halen kan de nieuwe boer worden gestimuleerd en ‘afgerekend’ met de Afrekenbare Stoffenbalans. Johan Remkes bracht die weer terug in de actualiteit. In deze workshop wordt ingegaan op die afstemming van belangrijke biologische processen. En hoe het beleid en de landbouw een bijdrage kunnen leveren aan versnelling van de transitie.

Nieuwe Boer integrale afstemmer afrekenbaar

9) De Nieuwe Boer is .... kunstmatig intelligent met:


Presentatie De Nieuwe Boer is (kunstmatig) intelligent

De Nieuwe Boer is ondernemer (m/v) in een vitale sector die snel op weg is naar nul-emissie productie.

Vaart maken met de vermindering van emissies, daarvoor is heden ten dage ruim voldoende laaghangend en hoger hangend fruit beschikbaar op elk landbouwbedrijf.

Om de adoptie van managementsmaatregelen en innovaties te versnellen, want daar hebben we het over, is doelsturing en geconcerteerde gratis voorlichting nodig.

De organisatie van geconcerteerde gratis voorlichting, die onafhankelijk is en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, daarvoor spant de Stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting zich sinds 2014 in, met steun van POP3-fondsen en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

In deze workshop wordt besproken hoe AI als multifunctionele doorbraaktechnologie komt de hierboven beschreven voorlichting snel binnen bereik.

In vaktermen: AI maakt dynamische wetenschappelijke en open source bemestingsadvisering op basis van mineralisatie en gewasgroei en weersontwikkeling mogelijk.

Bekijk de video over deze workshop op Youtu.be

workshop nw boer is kunstmatig intelligent
Kunstmatig Intelligent